Nacka Dojos årsmöte hölls under Onsdagkvällen. Inte heller den här gången behövde vi hålla besökarna borta med kravallstaketen.

Styrelsen hade kallat till årsmöte för verksamhetsåret 2007 och redogjorde för verksamheten och ekonomin. Revisorn Siv Amberg fanns på plats och gav sin rapport om hur styrelsen skött ekonomin. Hon fann inga anmärkningar utan konstaterade att allt skötts enligt god redovisningsed.

Styrelsen hade ett förslag till årsmötet gällande medlemsavgifterna. Det förslag som lades fram röstades igenom med full majoritet och innebär från och med höstens termin att:

 
– Avgiften för knatte, barn och ungdoms höjs med 100 kr till 900 kr/termin.
– Avgiften för träningskortet Dojo kombi höjs med 100 kr till 1200 kr/termin.
– Avgiften för träningskortet Dojo total höjs med 200 kr till 1500 kr/termin.

Höjningarna motiveras med att kostnaderna har ökat för att driva Nacka Dojo i form av personalkostnader och underhållskostnader. Efter att under tre år inte rört avgifterna gör vi nu en justering och förberder ekonomin för ökade utgifter. Att notera är också att under de tre år som föreningen haft de nya lokalerna har vi ökat antalet pass med nästan 50% och ändå ligger vi fortfarande lågt i avgifter relativt andra klubbar.

Styrelsen form har sett oförändrad ut under många år men till detta år sker det en förändring. Andreas ”Andy” Gaugl har avsagt sig posten som ledamot då hans arbetssituation som brandman ofta försvårat för honom att delta i styrelsearbetet. Vi tycker det är synd då Andy när han kan delta varit en mycket uppskattad styrelsemedlem med många bra idéer. Vi tackar Andy för den tid som han lagt ned på föreningen och styrelsearbetet! Andy kommer att fortsätta som instruktör i BJJ och självklart vara en stor del av klubbens stomme av duktiga och framgångsrika utövare.

När Andy inte ställde upp till nyval så tillfrågade valberedningen Ernst Fusser.


(vi var ju tvungna att ha minst en österikare med i styrelsen ;).

Ernst har tränat i klubben ända sedan år 2000 och är väl insatt hur klubben fungerar. Du kan läsa mer om Ernst på hans instruktörsprofil.

På övriga poster blev det omval och styrelsen ser ut på följande sätt fram till nästa årsmöte:

 

Ordförande:

Kassör:

Sekreterare:

Ledamot:

Ledamot:

Ingemar Sköld

Mia Lundblad

Ola Lanteli

Ricard Carneborn

Ernst Fusser