Arbetet med att bilda ett svenskt förbund för submission wrestling har pågått länge och har nu nått den första milstolpen. Förbundet är bildat och har påbörjat sitt arbete. Ett av målen är att komma med som idrott i Budo & Kampsportsförbundet.


 
Ricard blev för ett tag sedan tillfrågad om han ville sitta med som suppleant i styrelsen och tackade ja till detta och kommer nu att bidra med sina erfarenheter för att få submission wrestling att växa i Sverige.

Nedan finns protokollet från det första konstituerande mötet och stadgarna för förbundet.
Protokoll vid det konstituerande mötet den 16 oktober 2007
1 Tony Larsson förklarade mötet öppnat
2 Röstlängden fastställdes
3 Tony valdes till ordförande vid mötet
4 Christer Andersson valdes till sekreterare vid mötet
5 Bill Johansson samt August Wallen valdes jämte mötesordföranden att justera mötets protokoll
6 Niclas Gustavsson valdes till rösträknare
7 Beslutades att bilda ett förbund med namnet Svenska Submission Wrestling Förbundet (SSWF)
8 Beslutades att antaga föreslagna stadgar för förbundet
9 Beslutades att förbundsavgiften för de två nästkommande verksamhetsåren skall vara noll (0) kronor.

10 Tony Larsson valdes till förbundsordförande på två år
11 Bill Johansson valdes till kassör på två år
12 Christer Andersson valdes till sekreterare på två år
13 August Wallen valdes till ledamot på två år
14 Niclas Gustavsson valdes till ledamot på två år.
15 Ricard Carneborn valdes till förste suppleant för två år och Markus Masip valdes till andre suppleant för två år
16 Marlene Berglöv valdes till revisor på två år
17 Fredrik Blixt valdes till revisorssuppleant på två år
18 Robert Sundel valdes till ordförande i valberedningen på två år
19 Pilo Stylin valdes till ledamot i valberedningen på två år

20 Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att registrera förbundet hos skattemyndigheten som ideell förening
21 Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att skaffa ett konto åt förbundet
22 Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för att SW skall anslutas till Riksidrottsförbundet, via Svenska Budo & Kampsportsförbundets kampsportssektion.
23 Mötesordförande förklarade mötet avslutat

Christer Andersson                                
Vid protokollet     
Tony Larsson                             
Mötesordförande

Bill Johansson        
Justerare             
                                             
August Wallen
Justerare