Publicerat 17 feb:

Vi kallar alla medlemmar till årsmöte den 17 mars klockan 17.30. Mötet hålls i klubbrummet och alla medlemmar som erlagt medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år är välkomna.

Här finns Valberedningens förslag på årsmötet 2015

Motioner till styrelsen skall lämnas in senast den 3 mars.

Våra stadgar går att läsa på denna sida.

Dagordning:

 

ÅRSMÖTE FÖR NACKA DOJO IF FÖR ÅR 2014
Tisdag den 17 mars klockan 17.30

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av mötets ordförande

5. Val av mötets sekreterare

6. Val av justeringsman tillika rösträknare

7. Styrelsens förslag till årsmötet

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk rapport

10. Ansvarsfrihet för styrelsen för året 2014

11. Val av styrelseposter:

– Val av ordförande
– Val av kassör
– Val av sekreterare
– Val av ledamöter
– Val av revisor
– Val av valberedning för året 2015

12. Val av den som tecknar firma för Nacka Dojo

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas