Nedan följer ytterligare information inför årsmötet samt valberedningens förslag. Motioner till årsmötet skall vara oss tillhanda senast måndag den 3 mars och kan lämnas i receptionen eller mailas.

Tisdag den 11 mars klockan 19.30 håller vi årsmöte för verksamhetsåret 2013 och nedan finns valberedningens förslag till årsmötet. Motioner till årsmötet skall inlämnas senast måndag den 3 mars.

Valberedningens-förslag-på-årsmötet-2014

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE TISDAG DEN 11 mars 19.30

Förslag till dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9.Val av: 
(tidsrymd anges i valberedningens förslag)

a) Ordförande

b) Sekreterare

c) Kassör

d) 3 st ledamöter

e) 1 st revisor för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f) 2 st ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

10.Övriga frågor.

* Motioner från medlemmar skall lämnas i receptionen senast måndag den 3 mars.

 

denna sida finns en presentation av den befintliga styrelsen samt våra stadgar.